Onderwijsconcept

Belangrijke thema’s van ons onderwijsconcept zijn: ruimte en aandacht voor verschillen, aandacht voor de omgeving, samenwerking, veiligheid en ICT. Hieronder vertellen we hoe we daaraan werken.

Ruimte voor verschillen

Kinderen verschillen in veel opzichten van elkaar: in niveau, in tempo, in belangstelling en in talent. We houden rekening met verschillen door uitleg op verschillende manieren en naar behoefte te geven. En door opdrachten te laten aansluiten bij het niveau en de belangstelling van kinderen. Door een breed aanbod van vakken en activiteiten, ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Zo willen we kinderen uitdagen en succeservaringen en plezier laten beleven in leren.

Aandacht voor de omgeving

Onze school werkt samen met ouders, organisaties en verenigingen in het dorp. In onze lessen besteden we op verschillende manieren aandacht aan onze omgeving en de natuur.

Samenwerken

We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Daarom organiseren we samenwerkingsactiviteiten tussen verschillende leeftijds- en niveaugroepen. Ook de samenwerking met ouders vinden we belangrijk. Zij kennen hun kind het beste. Er is dan ook structureel en op verschillende manieren contact met ouders.

Veiligheid

Kinderen voelen zich bij ons veilig, doordat we duidelijke regels en afspraken hebben, respect hebben voor de ander, aandacht hebben voor een positieve omgang met elkaar, en open en eerlijk zijn naar elkaar toe. We starten het schooljaar met De Gouden Weken. De eerste weken van het schooljaar zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Daarom ligt het accent tijdens De Gouden Weken op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal. Ook maken we gebruik van de Prima-aanpak, een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming.

ICT

ICT is een belangrijk middel om eigentijds onderwijs te geven. We zetten ICT daarom in op alle gebieden waar het ons onderwijs kan versterken. We zijn hierin vernieuwend en zorgen voor een team dat goed geschoold is. In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met programmeren. We gebruiken dan onder andere een 3D-printer.

Snappet

Wij werken vanaf groep 4 met Snappet en zetten we tablets in voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet is een interactieve vervanging voor de huidige (werk)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Onze leerkrachten geven de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling op de tablet en niet meer in het schrift. De leerling ziet meteen of hij/zij het goed of fout doet. Directe feedback dus. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt en hoe ver de leerling is gevorderd met de leerstof.

Passend onderwijs

Vanaf 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Dat betekent onder andere dat reguliere en speciale scholen samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen, scholen een zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind) en scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken aan een integrale leerlingondersteuning. Binnen Stichting Marenland zijn verschillende voorzieningen in het kader van passend onderwijs waar wij gebruik van kunnen maken. Voorbeelden zijn het Regionaal Expertise Team Noordkwartier Marenland en de Junior Masterclass. Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we naar de website van Marenland: http://www.marenland.org/onderwijs/passend-onderwijs/

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet